Ecuador 2008-2010


Napon läänin vammaishanke

Suomen Vapaakirkon kehitysyhteistyön kolmivuotisessa hankkeessa pyritään parantamaan vammaisten asemaan Ecuadorissa. Hanke on pitkän yhteistyön hedelmä. Suomen valtio tukee hanketta kehitysyhteistyövaroin.

Vuoden 2010 alussa hankkeelle tehtiin evaluointi. Laataa tästä evaluointiraportin yhteenveto:

Evaluoinnin yhteenveto

Hankkeen perustana pitkäkestoinen työ

Vapaakirkon lähetystyöntekijät Teijo ja Marja Sormunen ovat vuosina 2003–2007 kehittäneet yhdessä paikallisen evankelisen (IPEE) kirkon kanssa Quijosin jokilaaksossa kuntoutus- ja koulupalveluita vammaisille lapsille. Viime vuonna aloitettu hanke laajentaa toimintaa koko Napon läänin alueelle keskittyen vammaisten lasten koulutusmahdollisuuksien edistämiseen. Hankevastaavana toimii kehitysvammalääkäri Teijo Sormunen. Psykologian pedagogi Joanna Sormunen on hankekoordinaattori. Hanketyöntekijä Marja Sormunen vastaa käden taitojen opetuksen kehittämisestä resurssikeskuksessa.

Tavoitteena koko lääni

Hankkeen välittömänä tavoitteena on luoda Napon läänin alakouluille paremmat edellytykset toteuttaa erityislasten opetusta ja siten edistää erityisoppilaiden integroitumista yleisopetukseen. Tavoitteen toteuttamiseksi on luotu yhdessä yhteistyökumppanin, Baezan T. W. Anderson alakoulun kanssa resurssikeskus, jossa voidaan kouluttaa Napon läänin alakoulun opettajia erityisopetukseen. Resurssikeskuksen uusi rakennus otettiin käyttöön tänä keväänä.

Hanke toimii kiinteässä yhteistyössä Napon läänin opetusviraston kanssa. Tavoitteena on kouluttaa hankkeen avulla jokaiselle läänin alakoululle opettaja, joka vastaa koulunsa integraation ja luokkamuotoisen erityisopetuksen toimivuudesta.

Keskuksessa annetaan erityisopetusta, joten läänin muiden alakoulujen opettajat voivat käydä siellä tutustumassa vammaisten oppilaiden yleisopetuksen integroimiseen ja luokkamuotoiseen erityisopetukseen käytännössä sekä saada koulutusta erityisopetustekniikoista ja -metodeista.
Resurssikeskuksen lisäksi hankkeen välittömän tavoitteen toteutumiseksi hankkeen loppuvaiheessa annetaan resurssikeskuksesta henkilökunnan koordinoimana alakouluille yksilöityä konsulttiapua erityisopetuksen osalta.

Hankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa ja tilastoida koko Napon läänin alueella kaikki alle 15-vuotiaat vammaiset henkilöt. Määrittelemällä ja verkottamalla alueen vammaiset henkilöt ja heidän sidosryhmänsä voimaannutetaan heidän järjestäytymistään ja siten autetaan heidän integroitumistaan yhteiskuntaan.

Vaihe vaiheelta

Vammaisten lasten kouluttaminen vaatii erityistarpeita, jotka huomioitiin uuden keskuksen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Rakentamista varten Baezan T. W. Andersonin koulu oli hankkinut hehtaarin tontin. Vuoden 2008 aikana resurssikeskuksen rakentaminen saatiin päätökseen ja kuluvan vuoden aikana aloitetaan toiminta siellä, niin että myös laajempi läänintason koulutus voi toteutua suunnitellusti.

Viimeisessä vaiheessa vuonna 2010 tavoitteena on, että Napon läänin kaikilla alakouluilla on hankkeen kautta koulutettu opettaja, joka vastaa koulunsa integraation ja luokkamuotoisen erityisopetuksen toimivuudesta. Lisäksi erityisopetukseen liittyvissä ongelmissa Napon läänin koulut osaavat hakea apua sekä läänin erityisopetusvirastosta että Baezan resurssikeskuksesta.

Kestävään lopputulokseen

Yksi kehitysyhteistyöhankkeiden onnistumisen kriteereistä on, kuinka hyvin ne saavuttavat kestävää muutosta yhteiskunnassa. Taloudellisen kestävyyden kannalta hankkeen vahvuutena on, että hankkeessa tehdään yhteistyötä ministeriön ja läänin viranomaisten kanssa. Tämä mahdollistaa taloudellisen vastuun siirtymisen myöhemmin kokonaan paikallisille viranomaisille. Toinen tärkeä kestävää kehitystä tukeva elementti on, että alueellinen vammaisjärjestö on hanke-ehdotuksen takana. Vammaisten oma aktiivisuus ja yhteisön omistajuus vahvistavat toimintarakenteiden kestävyyttä. Aikaisempien vammaishankkeiden myötä Quijosin jokilaaksossa paikallisten ihmisten asenne vammaisuutta ja vammaisia henkilöitä kohtaan on muuttunut. Tämä sama ilmiö halutaan nähdä myös uudessa hankkeessa, mutta nyt laajemmin koko Napon läänin alueella.

Joanna Sormunen ja Risto Vappula