Luku 2: kokoukset


2. luku: Vapaakirkon kokoukset

Suomen Vapaakirkon yhdyskuntajärjestys

6 § Vuosikokous

Vapaakirkon vuosikokous pidetään vuosittain touko- ja heinäkuun välisenä aikana. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus.

Vuosikokouksessa:
1) esitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta,
2) esitellään tilintarkastuskertomus edellisen vuoden tilinpäätöksestä ja hallinnosta,
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § Syyskokous

Vapaakirkon syyskokous pidetään vuosittain loka–marraskuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus.

Syyskokouksessa:
1) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi,
2) hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi,
3) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
4) valitaan hallituksen varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi,
5) valitaan kaksi tilintarkastajaa seuraavaa kalenterivuotta varten,
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Muu kokous

Vapaakirkon muu kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

9 § Seurakuntien esitysoikeus

Viisi seurakuntaa saa yhdessä esittämänsä asian käsittelyyn Vapaakirkon kokouksessa. Hallituksen on tuotava asia Vapaakirkon kokoukseen puolen vuoden kuluessa kirjallisesta pyynnöstä.

10 § Kokouskutsu

Kutsu Vapaakirkon kokoukseen on toimitettava kirjallisesti jokaiselle Vapaakirkkoon kuuluvalle seurakunnalle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsun toimittaminen on hallituksen tehtävä.

11 § Seurakuntien edustajat

Vapaakirkon kokouksissa käyttävät puhe- ja päätäntävaltaa seurakuntien valitsemat edustajat. Seurakunnat saavat valita kokousedustajia seuraavasti: seurakunnat, joissa varsinaisten jäsenten määrä on enintään 25, yhden edustajan ja yhden varaedustajan ja seurakunnat, joissa varsinaisten jäsenten määrä on 26─100, kaksi edustajaa ja kaksi varaedustajaa ja tätä suuremmat seurakunnat yhden edustajan ja yhden varaedustajan kutakin alkavaa 50:tä varsinaista jäsentään kohti, ei kuitenkaan enempää kuin kymmenen edustajaa ja kymmenen varaedustajaa. Edustajamäärän perusteena on valintaa edeltävän vuoden lopussa ollut jäsenmäärä. Edustajien ja varaedustajien toimi-aika on yksi kalenterivuosi.

Vapaakirkkoon hyväksytty uusi seurakunta saa hyväksymisvuotena ja sitä seuraavana vuotena pidettäviin Vapaakirkon kokouksiin valita yhden edustajan ja yhden varaedustajan.

12 § Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirja

Vapaakirkon kokous päättää työjärjestyksestä hallituksen laatiman ehdotuksen pohjalta.

Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Kahden kokouksessa tehtävään valitun seurakuntien edustajan on tarkistettava pöytäkirja.

13 § Päätösten tekeminen

Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä jäljempänä mainittavin poikkeuksin. Jos äänet menevät tasan, henkilövaalissa ratkaisee arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Äänestyksissä kullakin seurakuntien edustajalla, hallituksen jäsenellä ja kirkkokunnanjohtajalla on yksi ääni.

Toimialajohtajilla on kokouksissa puheoikeus. Esitysoikeus on hallituksella ja äänioikeutetuilla kokouksen osanottajilla.

Vapaakirkon tunnustusta ja julkisen uskonnonharjoituksen muotoa voidaan muuttaa, mikäli muutosta kannattaa kahdessa perättäisessä Vapaakirkon kokouksessa vähintään neljä viidesosaa (4/5) annetuista äänistä. Yhdyskuntajärjestystä voidaan muuttaa, mikäli muutosta kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Tällaisia kysymyksiä ei saa ottaa käsiteltäväksi, ellei hallitus ole niitä valmistellut.