Luku 3: hallinto


3. luku: Vapaakirkon hallinto

Suomen Vapaakirkon yhdyskuntajärjestys

14 § Hallituksen kokoonpano, valinta ja jäsenen toimiaika

Vapaakirkon hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa suljetuin lipuin neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jokainen avoin paikka täytetään erillisellä vaalilla. Jos avoimelle paikalle on vain yksi ehdokas, eikä kukaan vaadi suljettua lippuäänestystä, vaalin tulos voidaan todeta ilman äänestystä.

Hallituksen jäsenen yhtäjaksoinen toimiaika ei saa olla kahta toimikautta pitempi. Toimiaikaa laskettaessa vajaata toimikautta ei oteta huomioon. Toimi-aika määrää erovuoron. Hallituksen puheenjohtajan yhtäjaksoista toimiaikaa laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon aikaisempia toimikausia muuna hallituksen jäsenenä tai vajaata toimikautta puheenjohtajana.

Siltä varalta, että hallituksen jäsenen toimi joutuu kuoleman tai muun syyn tähden avoimeksi, valitaan vuosittain kolme varajäsentä. Varajäsenten valinta suoritetaan yhdellä vaalilla. Varajäsenet tulevat poistuneen tilalle siinä järjestyksessä kuin ovat saaneet ääniä, kunnes syyskokous valitsee hallitukseen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

15 § Hallituksen tehtävät

Hallitus
1) tukee seurakuntia ja seuraa niiden hengellistä tilaa,
2) antaa seurakunnille suosituksia ja ohjeita,
3) valvoo Vapaakirkon tunnustuksen ja yhdyskuntajärjestyksen noudattamista,
4) päättää periaatteellisista kysymyksistä ja valitusasioista,
5) seuraa ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden vaikutusta hengelliseen elämään,
6) edustaa Vapaakirkkoa,
7) hoitaa ja käyttää sen varoja,
8) päättää luoton ottamisesta ja antamisesta,
9) päättää kiinteän omaisuuden kiinnittämisestä sekä irtaimen omaisuuden myymisestä ja panttaamisesta,
10) huolehtii kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta,
11) valmistelee toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset,
12) kutsuu koolle ja järjestää Vapaakirkon kokoukset sekä valmistelee niissä käsiteltävät asiat,
13) hyväksyy eri toimialojen toiminnalliset tavoitteet,
14) käsittelee Vapaakirkon piirissä toimivia yhteisöjä koskevat yhteiset asiat,
15) hyväksyy koulutussuunnitelmat ja antaa lausunnon työntekijäkoulutuksen opettajavalinnoista,
16) hyväksyy työntekijäkoulutukseen tulevat,
17) antaa ja tarvittaessa peruuttaa työntekijävaltakirjat,
18) hyväksyy lähetystyöntekijät,
19) nimittää toimialajohtajat sekä Vapaakirkon toimintayksiköiden johtajat,
20) nimittää Vapaakirkon äänenkannattajan päätoimittajan,
21) nimittää toimikunnat ja työryhmät,
22) nimittää alueyhdyshenkilöt,
23) sopii Vapaakirkon työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuhteiden ehdoista,
24) antaa suositukset seurakuntien työntekijöiden työsuhde-ehdoiksi,
25) päättää sidosryhmäsuhteiden hoidosta, yhteistyön muodoista ja tavoista,
26) nimittää edustajat kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin,
27) päättää muistakin Vapaakirkkoa koskevista asioista, joita ei ole määrätty Vapaakirkon kokousten päätettäväksi,
28) hoitaa tehtävät, jotka Vapaakirkon kokous sille antaa.

Hallitus voi siirtää joidenkin asioiden hoitamisen ja niistä päättämisen kirkko-kunnanjohtajalle, toimialajohtajalle tai muulle toimihenkilölle, johtoryhmälle, toimikunnalle tai työryhmälle.

16 § Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja seuraa yhdessä kirkkokunnanjohtajan kanssa kirkkokunnan ja seurakuntien tilaa ja kehitystä.

17 § Hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä on läsnä.

Päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Kullakin on yksi ääni. Jos äänet menevät tasan, henkilövaalissa ratkaisee arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Esittelijöinä hallituksen kokouksissa toimivat kirkkokunnanjohtaja ja toimialajohtajat. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen asian esittelee sijaiseksi määrätty henkilö tai se käsitellään puheenjohtajan selostuksen perusteella.

Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri. Pöytäkirja on kahden kokouksessa siihen tehtävään valitun jäsenen tarkistettava.

18 § Kirkkokunnanjohtaja

Vapaakirkon johtajana on kirkkokunnanjohtaja. Hänet valitaan tehtäväänsä Vapaakirkon kokouksessa hallituksen esityksestä.

Kirkkokunnanjohtaja valvoo Vapaakirkon työtä kotimaassa ja lähetyskentillä sekä johtaa sen hallintoa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

19 § Toimialajohtajat ja muut toimihenkilöt

Tehtävänsä toteuttamista varten Vapaakirkolla on toimialajohtajia sekä hallituksen tarpeellisiksi katsomia muita toimihenkilöitä. Toimialajohtajat ovat oman toimialansa esimiehiä. He toimivat hyväksytyn toimenkuvansa mukaisesti ja vastaavat oman toimialansa kehittämisestä ja hoidosta.

Toimialajohtajat valitsee hallitus. Nuorisotyönjohtajana voi olla Vapaakirkon nuorisotyöjärjestön johtava työntekijä ja koulutusjohtajana Vapaakirkon koulutusyksikön johtaja.

20 § Johtoryhmä

Johtoryhmän muodostavat kirkkokunnanjohtaja ja toimialajohtajat sekä Suomen Viikkolehden päätoimittaja. Puheenjohtajana toimii kirkkokunnan-johtaja. Hallitus voi niin harkitessaan nimetä kirkkokunnanjohtajan esityksestä johtoryhmään myös muita jäseniä.
Johtoryhmä valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, käsittelee toimikuntien esitykset ja päättää niistä asioista, jotka hallitus sille siirtää.

21 § Aluetyö

Tehtävänsä toteuttamista varten Vapaakirkolla on alueellista seurakuntien yhteistyötä. Alueet määritellään vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa.

22 § Hallituksen jäsenen ja Vapaakirkon työntekijän erottaminen tehtävästään

Jos hallituksen puheenjohtaja tai jäsen taikka Vapaakirkon työntekijä viettää paheellista elämää, hänet on viipymättä erotettava tehtävästään, ottaen kuitenkin huomioon, mitä työsopimuslaissa säädetään. Erottamisesta päättää hallitus asianomaista kuultuaan. Erotetulla on oikeus saada erottamispäätös käsiteltäväksi Vapaakirkon kokouksessa, joka kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä voi
kumota hallituksen päätöksen.

Jos hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen tai työntekijän toiminta tai elämä muutoin aiheuttaa paheksumista, Vapaakirkon kokous voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä erottaa hänet tehtävästään, ottaen kuitenkin huomioon, mitä työsopimuslaissa säädetään.

23 § Tilikausi, tilinpäätös ja -tarkastus

Vapaakirkon tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee vuosittain maaliskuussa antaa tilintarkastajille tarkastettavaksi Vapaakirkon edellisen kalenterivuoden tilinpäätös sekä kirjanpitoasiakirjat ja muut hallinnon tarkastamiseksi tarpeelliset asiakirjat. Tilintarkastajien on viimeistään kuukauden kuluessa suoritettava tarkastus ja annettava siitä tilin-tarkastuskertomus.

24 § Vapaakirkon nimenkirjoitus ja edustaminen

Vapaakirkon nimen kirjoittavat kirkkokunnanjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen siihen valtuuttamaa henkilöä yhdessä.

Tuomioistuimessa tai muun viranomaisen edessä Vapaakirkkoa edustaa kirkkokunnanjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai näiden ollessa estyneenä hallituksen varapuheenjohtaja.