Luku 4: seurakunnat


4. luku: Seurakunnat

Suomen Vapaakirkon yhdyskuntajärjestys

25 § Vapaaseurakunnat

Vapaaseurakunnan tehtävänä on Raamatun perustuksella yhtäpitävästi apostolisen tunnustuksen kanssa sekä Vapaakirkon tunnustuksen ja tämän yhdyskuntajärjestyksen mukaisesti elää ja toimia kristillisen uskonelämän herättämiseksi ja säilyttämiseksi. Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunta huolehtii Jumalan sanan julistamisesta ja opettamisesta, tekee lähetystyötä, edistää jäsentensä ja kaikkien kristittyjen yhteyttä sekä palvelee sielunhoidollisesti ja diakonisesti apua tarvitsevia lähimmäisiä.

26 § Seurakuntapiirit

Seurakuntaan voidaan perustaa piirejä tai pienryhmiä, joiden johtajat nimeää vanhimmisto.

27 § Seurakunnan jäsenyys ja seurakuntaan liittyminen

Seurakunnan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja perhejäsenet.
Henkilön ottamisesta seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi päättää seurakunnankokous vanhimmiston esityksestä. Tämä päätäntävalta voidaan seurakunnankokouksen päätöksellä antaa määräajaksi tai toistaiseksi vanhimmistolle. Hyväksymistään uusista jäsenistä vanhimmiston on ilmoitettava seurakunnankokoukselle.
Seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän tulee ilmoittautua seurakunnanjohtajalle tai vanhimmiston puheenjohtajalle, joka otettuaan selvää pyrkijän uskosta ja elämästä esittää asian vanhimmistolle.
Uudet ja toisesta vapaaseurakunnasta muuttaneet jäsenet siunataan seurakunnan yhtey-teen seurakunnan jumalanpalveluksessa.

28 § Varsinaiset jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttävältä edellytetään, että hän on täyttänyt 15 vuotta, on uudestisyntynyt kristitty ja tahtoo toteuttaa Vapaakirkon periaatteita.
Vapaakirkkoon kuulumaton 15—17 -vuotias henkilö voidaan ottaa varsinaiseksi jäseneksi edellä olevin perustein ja huoltajien kirjallisella suostumuksella. (Ks. Uskonnonvapauslaki 3 §)

29 § Perhejäsenet

Seurakunnan jäsenen lapsi on seurakunnan perhejäsen siihen saakka, kunnes hänet voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.
Perhesuhteiden vuoksi tai muistakin erityisistä syistä voi seurakunnan vanhimmisto hyväksyä perhejäseneksi henkilön, joka hyväksyy Vapaakirkon periaatteet eikä elintavoillaan niitä loukkaa.

30 § Ulkojäsenet

30 § poistettu 16.11.2013

31 § Jäsenten oikeudet

Seurakunnan ja Vapaakirkon asioista päättävät seurakunnan varsinaiset jäsenet, ja vain näitä voidaan valita seurakunnan luottamustehtäviin.

32 § Seurakunnan varainhankinta

Seurakunnan toiminta rahoitetaan pääasiassa vapaaehtoisin lahjoituksin. Seurakunnalla on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna keräyksiä ja harjoittaa sellaista liiketoimintaa, joka ei ole ristiriidassa yhdyskunnan periaatteiden kanssa.

33 § Seurakunnankokoukset

Seurakunnan asioista päätetään seurakunnankokouksessa. Vuosittain pidetään kaksi varsinaista seurakunnankokousta: vuosikokous maalis—huhtikuussa ja syyskokous loka—marraskuussa vanhimmiston määrääminä päivinä.

Seurakunnan vuosikokouksessa:
1) esitellään tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
2) esitellään tilintarkastuskertomus tai seurakunnan syyskokouksen valitse-mien tarkastajien laatima tarkastuskertomus edellisen vuoden tilinpäätök-sestä ja hallinnosta,
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vanhimmistolle ja muille vastuu-velvollisille,
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Seurakunnan syyskokouksessa:
1) valitaan vanhimmiston jäsenet erovuoroisten tilalle,
2) valitaan vanhimmiston varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi,
3) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaa kalenterivuotta varten taikka jos seurakunta ei ole tilintarkastuslain mukaan velvollinen valitse-maan tilintarkastajaa, seurakunnan on valittava tilintarkastajan sijaan kaksi henkilöä tarkastamaan seurakunnan taloutta ja hallintoa seurakunnan toiminnan edellyttämässä laajuudessa
4) valitaan henkilöt seurakunnan eri tehtäviin seuraavaksi kalenterivuodeksi,
5) valitaan edustajat ja varaedustajat Vapaakirkon kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi,
6) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenteri-vuodeksi,
7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muu seurakunnankokous pidetään, kun vanhimmisto pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään viisi seurakunnan varsinaista jäsentä tietyn asian käsittelemiseksi sitä kirjallisesti vanhimmistolta pyytää. Viimeksi mainitussa tapauk-sessa kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa kirjallisesta pyynnöstä.

34 § Kokouskutsu

Kutsu seurakunnankokoukseen on julkaistava seurakunnan ilmoitustaululla tai muutoin saatettava seurakunnan varsinaisten jäsenten tietoon vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa tulee mainita käsiteltävät asiat.

35 § Asioista päättäminen

Seurakunnankokouksessa johtaa puhetta vanhimmiston puheenjohtaja tai tämän ollessa esteellinen tai estynyt vanhimmiston varapuheenjohtaja. Seurakunnankokouksen puheenjohtajana voi toimia seurakunnan muukin varsinainen jäsen, jos esitystä tämän puheenjohtajan vaalista on kannattanut kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa läsnäolevista varsinaisista jäsenistä, tai Vapaakirkon edustaja 44 §:ssä mainitussa tapauksessa.

Kullakin varsinaisella jäsenellä on äänestyksissä yksi ääni. Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä jäljempänä mainittavin poikkeuksin. Jos äänet menevät tasan, henkilövaalissa ratkaisee arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Seurakunnankokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkistavat kaksi kokouksen siihen tehtävään valitsemaa varsinaista jäsentä.

Seurakunnankokouksessa on läsnäolo-oikeus muullakin henkilöllä kuin seurakunnan varsinaisella jäsenellä, jos kokous niin päättää.

36 § Seurakunnan vanhimmisto
(1. Tim. 3:1–7, Tiit. 1:5–9)

Seurakunnan hallituksena on sen vanhimmisto. Sen muodostavat seurakunnan koke-neimmista varsinaisista jäsenistä valitut vanhimmiston puheenjohtaja ja parillinen määrä muita jäseniä, kuitenkin vähintään neljä. Ennen vaalia päätetään vanhimmiston jäsenten lukumäärästä. Vanhimmiston puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan seurakunnan syys-kokouksessa suljetuin lipuin neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valituista eroaa vuosittain yksi tai useampi jäsen. Jos vanhimmiston uudeksi puheenjohtajaksi valitaan vanhimmiston muu jäsen, valitaan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Eroamisvuoron määrää ensin arpa, sitten toimiaika. Varapuheenjohtajan valitsee vanhimmisto keskuu-destaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Vastaperustetun seurakunnan vanhimmisto voi perustamisvuotena ja sitä seuraavien kolmen vuoden aikana toimia puheenjohtajan ja kahden muun jäsenen kokoonpanolla. Vapaakirkon hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä määräajaksi vastaavan kokoonpanon muullekin seurakunnalle.
Siltä varalta, että vanhimmiston jäsenen toimi kuoleman tai muun syyn tähden joutuu toimikautena avoimeksi, voidaan vuosittain valita enintään kaksi varajäsentä, jotka siinä järjestyksessä kuin ovat saaneet ääniä, tulevat poistuneen tilalle, kunnes seurakunnan-kokous valitsee tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varajäsenten valinta suoritetaan yhdellä vaalilla.

37 § Vanhimmiston tehtävät ja kokoontuminen

Vanhimmisto
1) hoitaa yhdessä työntekijöiden kanssa seurakunnan hengellistä elämää,
2) pitää huolta seurakunnasta ja sen jäsenistä,
3) johtaa seurakunnan toimintaa yhdessä seurakunnanjohtajan kanssa,
4) kutsuu koolle seurakunnankokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat,
5) hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta, valmistelee ja tekee esitykset seura-kunnankokoukselle kiinteän omaisuuden sekä kiinteistö- ja asunto-osakkeiden ja muiden arvopapereiden myynnistä,
6) hoitaa niitä tehtäviä, jotka seurakunnankokous tai sen vahvistama johtosääntö sille antaa tai määrää.

Vanhimmisto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat. Kokouksesta on annettava tieto kaikille jäsenille. Vanhimmisto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista jäsenistä on läsnä.
Seurakunnanjohtaja tai johtava työntekijä toimii vanhimmiston kokouksissa esittelijänä. Hänellä ei ole äänioikeutta, ellei häntä ole valittu vanhimmiston jäseneksi. Jos hän ei ole vanhimmiston jäsen, niin hänellä on kokouksessa vain puheoikeus.
Seurakunnan muulla työntekijällä on oikeus olla läsnä vanhimmiston kokouksissa, kun siellä käsitellään hänen työalaansa liittyviä kysymyksiä ja muulloinkin, jos vanhimmisto niin päättää.
Vanhimmiston kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri allekirjoittavat, ja se on tarkistettava.

38 § Vanhimmiston puheenjohtaja

Vanhimmiston puheenjohtaja
1) kutsuu koolle vanhimmiston kokoukset ja johtaa puhetta niissä,
2) johtaa puhetta seurakunnankokouksessa 35 §:ssä mainituin poikkeuksin,
3) huolehtii seurakunnanjohtajan tehtävistä, mikäli seurakunnassa ei ole seurakunnanjohtajaksi valittua työntekijää,
4) hoitaa muut seurakunnankokouksen taivanhimmiston hänelle uskomat tehtävät.

39 § Seurakunnanjohtaja

Seurakunnanjohtajana on Vapaakirkon hallituksen hyväksymä työntekijä, jonka seurakunnankokous on tehtävään valinnut.

Seurakunnanjohtaja
1) huolehtii yhdessä vanhimmiston ja muiden työntekijöiden kanssa seurakunnan hengellisestä elämästä,
2) vastaa seurakunnan jumalanpalveluksista, julistuksesta ja opetuksesta,
3) vastaa seurakunnan asioiden hoidosta hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti,
4) huolehtii seurakunnankokousten ja vanhimmiston kokousten päätösten toimeenpanosta,
5) toimii muiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden esimiehenä.

40 § Seurakunnan työntekijät ja toimihenkilöt

Seurakunnan työntekijöiksi voidaan seurakunnankokouksessa valita seura-kunnanjohtaja, pastoreita, saarnaajia, evankelistoja, lähetys-, diakonia-, lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyöntekijöitä tai muita seurakunnan tarpeellisiksi katsomia työntekijöitä.
Seurakunnan opetus- ja johtotehtäviin palkattujen työntekijöiden tulee olla Vapaakirkon varsinaisia jäseniä, ja heillä tulee olla Vapaakirkon hallituksen antama valtakirja.
Vapaakirkon hallitus voi seurakunnan anomuksesta erityisestä syystä myöntää määräajaksi muullekin henkilölle oikeuden toimia seurakunnan työntekijänä.
Lisäksi seurakunnankokous voi valita palkattuja toimihenkilöitä. Tällaisten toimi-henkilöiden valintaoikeuden seurakunnankokous voi siirtää määräajaksi tai toistaiseksi vanhimmistolle.

41 § Johtosäännöt

Seurakunnankokous voi hyväksyä johtosääntöjä seurakunnan hallintoelinten, työntekijöiden ja toimihenkilöiden toiminnasta ja työnjaosta.

42 § Seurakunnan nimenkirjoitus ja edustaminen

Seurakunnan nimen kirjoittavat vanhimmiston puheenjohtaja tai seurakunnanjohtaja kumpikin yksin tai kaksi vanhimmiston valtuuttamaa henkilöä yhdessä.

Tuomioistuimessa tai muun viranomaisen edessä seurakuntaa edustaa vanhimmiston puheenjohtaja tai seurakunnanjohtaja tai näiden ollessa estyneenä vanhimmiston varapuheenjohtaja.

43 § Tilikausi, tilinpäätös ja -tarkastus

Seurakunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Seurakunnan edellisen vuoden tilinpäätös sekä kirjanpitoasiakirjat ja muut hallinnon tarkastamiseksi tarpeelliset asiakirjat tulee jättää tilintarkastajille tai seurakunnan tilintarkastajan sijaan valitsemille tarkastajille viimeistään kuu-kautta ennen vuosikokousta.

Hallituksella on oikeus teettää seurakunnassa erityistilintarkastus, jos tilin-päätösasiakirjojen tai saatujen selvitysten perusteella on perusteltu syy epäillä, että kirjanpitoa ei ole hoidettu lain mukaisesti tai päätöksiä ei ole tehty yhdys-kuntajärjestyksen mukaan.

44 § Vapaakirkon edustajan osallistuminen seurakunnan ja vanhimmiston kokouksiin

Kirkkokunnanjohtajalla tai hänen nimeämällään henkilöllä on seurakunnan toimintaan ja tilaan tutustumista varten läsnäolo-oikeus seurakunnankokouksissa ja vanhimmiston kokouksissa. Ristiriitatilanteissa voidaan seurakunnankokouksen puheenjohtajaksi valita kokouksessa läsnä oleva Vapaakirkon edustaja, jos esityksen puolesta äänestää enemmistö läsnäolevista varsinaisista jäsenistä.

45 § Vanhimmiston jäsenen ja työntekijän erottaminen tehtävästään

Jos vanhimmiston puheenjohtaja tai jäsen tai seurakunnan työntekijä viettää paheellista elämää, hänet on viipymättä erotettava tehtävästään, ottaen kuitenkin huomioon, mitä työsopimuslaissa säädetään. Erottamisesta päättää vanhimmisto asianomaista kuultuaan. Erotetulla on oikeus saada erottamispäätös viipymättä käsiteltäväksi seurakunnankokouksessa, joka kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä voi kumota vanhimmiston päätöksen.

Jos vanhimmiston puheenjohtajan tai jäsenen tai seurakunnan työntekijän toiminta tai elämä aiheuttaa paheksumista seurakunnassa, seurakunnankokous voi vanhimmiston esityksestä kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä erottaa hänet tehtävästään, ottaen kuitenkin huomioon, mitä työsopimuslaissa säädetään.

46 § Seurakunnan jäsenen erottaminen tai siirtäminen perhejäseneksi

Seurakunnankokous voi erityisestä syystä erottaa jäsenyydestä seurakunnan varsinaisen jäsenen tai perhejäsenen. Tähän päätökseen vaaditaan kuitenkin kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö annetuista äänistä eikä asiaa voida ottaa käsiteltäväksi, jollei vanhimmisto ole sitä ensin valmistellut.

Seurakunnankokous voi siirtää perhejäseneksi sellaisen varsinaisen jäsenen, jota se ei katso voivansa pitää varsinaisena jäsenenä edellyttäen, että hän edelleen hyväksyy Vapaakirkon periaatteet eikä elintavoillaan niitä loukkaa.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Erottamis- tai siirtämispäätöksestä on ilmoitettava asianomaiselle kirjallisesti ja siinä on mainittava erottamisen tai siirtämisen syy sekä valitusoikeus.

Tässä pykälässä tarkoitetun päätäntävallan voi seurakunnankokous kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä antaa määräajaksi tai toistaiseksi seurakunnan vanhimmistolle. Mikäli vanhimmiston päätös ei ole yksimielinen, on asia jätettävä seurakunnankokouksen ratkaistavaksi.

Erotetulla tai siirretyllä jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä Vapaakirkon hallitukselle 60 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Hallituksen asiasta tekemä päätös on lopullinen, ja vasta hallituksen päätöksen oikeellisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.