Tutkimus: Avioliittoleiriltä palikoita parisuhteen arkeen


Avioliittoleiriltä palikoita parisuhteen arkeen
Hardy, Kirsi-Mari
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
2012
All rights reserved

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201203213629

Tiivistelmä:

Opinnäytetyössä tutkittiin avioliittoleirin merkitystä parisuhteen arjessa. Kaksivaiheinen kyselytutkimus toteutettiin Suomen Vapaakirkon järjestämällä avioliittoleirillä kesällä 2011 ja neljä kuukautta leirin jälkeen. Tutkimuksessa tarkasteltiin, millaista muutosta parisuhdetyytyväisyydessä ja parisuhteen hoitamisessa oli tapahtunut avioliittoleirin jälkeen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös avioliittoleiriltä saatujen työkalujen merkitystä parisuhteen arjessa. Läpi koko opinnäytetyön kulkeekin vahva arjen näkökulma. Avioliittoleirit nähdään usein kriisiparien viimeisenä vaihtoehtona. Tällä työllä haluttiin nostaa avioliittoleirin merkitystä kriisien ennaltaehkäisijänä. Tutkimus tarjoaa kehittämisehdotuksia avioliittoleirin kehittämiseen sekä tukee kolmannen sektorin parisuhde- ja avioliittotyötä.

Pääosin kvantitatiivinen kyselylomake koostui aiemmissa tutkimuksissa käytetyistä ja hyväksi todetuista kysymyksistä ja mittareista. Kvantitatiivistä kyselylomaketta täydentämässä olivat kvalitatiiviset avoimet kysymykset. Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 38 henkilöä. Toiseen kyselyyn vastasi 61 % ensimmäiseen kyselyyn vastanneista. Tutkimuksessa selvisi, että 70 % vastaajista kertoi parisuhde-tyytyväisyyden lisääntyneen avioliittoleirin jälkeen. Parisuhteen hoitamisen välineiksi nimettiin yhteinen aika, tunteiden ilmaisu ja kommunikaatio. Avioliittoleiri nähtiin edelleen hyödylliseksi neljä kuukautta leirin jälkeen. Avioliittoleiriltä saatiin työkaluja parisuhteen arkeen.

Kartoitettaessa parisuhteen ylläpitämistä toisen kerran havaittiin naisten hoitavan parisuhdettaan ahkerammin kuin aiemmin. Tutkimuksessani havaitsin, kuinka hoitaminen ja parisuhdetyytyväisyys kietoutuivat vastauksissa yhteen: onnea toivat samat asiat, joilla suhdetta hoidettiin. Avioliittoleiri nähtiin itsessään työkaluksi hoitaa parisuhdetta.