Tutkimus Vapaakirkon perheohjaajista


TIIVISTELMÄ

Minna Sahlberg. Suomen Vapaakirkon perhetyö. Vapaaehtoisten perheohjaajien kokemana. Pieksämäki, kevät 2010, 64 s., 3 liitettä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäen yksikkö, Sosiaalialan koulutusohjelma, diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + diakoni.

Opinnäytetyössä tutkittiin Suomen Vapaakirkon perheohjaajakoulutusta, siihen hakeutumisen syitä ja koulutuksen kehittämistarpeita. Lisäksi selvitettiin perheohjaajana toimimisen syitä ja perheohjaajien osallistumista perhetyöhön. Asiaa selvitettiin internet-kyselylomakkeella, joka lähetettiin sähköpostitse 94 perheohjaajalle. Tutkimus oli pääosin kvantitatiivinen, mutta kyselylomake sisälsi myös avoimia kysymyksiä. Vastauksia kertyi 55 eli vastausprosentiksi muodostui 59 %.

Tutkimuksen perusteella halu hoitaa omaa avioliittoa ja halu auttaa toisia osoittautuivat suurimmiksi ja keskenään lähes yhtä tärkeiksi syiksi sekä perheohjaajakoulutukseen hakeutumiselle että perheohjaajana toimimiselle. Perheohjaajat ovat hyötyneet saamastaan perheohjaajakoulutuksesta monin tavoin. Ristiriitojen käsittelytaitoja on kertynyt, samoin viestintätaidot ovat kehittyneet. Parisuhteesta on saatu tietoa. Alle puolet vastaajista koki hengellisen elämänsä syventyneen koulutuksen aikana. Muutoin perheohjaajakoulutuksen kehittämistarpeita tuli niukasti esille. Ryhmänohjaustaitojen ja kriisiparin kohtaamistaitojen harjoittelua olisi kaivattu muutamien mielestä lisää.

Perhetyö koetaan hengelliseksi palvelutehtäväksi. Saamaansa hyvää voi jakaa eteenpäin. Toimiminen perheohjaajana on antoisaa myös siksi, että samalla saa työskennellä oman puolison kanssa. Perhetyö Vapaakirkossa näyttää jatkuvan, sillä 62 % vastaajista aikoo toimia perheohjaajana tulevaisuudessa ja 33 % aikoo ehkä toimia.

Tutkimus tuo esiin tilastollisesti, että perheohjaajakoulutuksesta ja perhetyössä toimimisesta hyötyvät ohjaajat itse. Suomen Vapaakirkon perhetyö voi rohkeasti jatkaa perheohjaajien kouluttamista. Vapaakirkolla ei ole Perheasiain keskuksen kaltaista ammatillista perheneuvontaa. Voi siis ounastella, että osa ammattiapua kaipaavista aviopareista hakeutuu perheohjaajakoulutukseen.

Asiasanat: kvantitatiivinen, kvantitatiivinen tutkimus, parisuhdetyö, perheohjaaja, perhetyö, Suomen Vapaakirkko, Vapaakirkon perhetyö

Koko tutkimus on luettavissa osoitteessa:
https://publications.theseus.fi/handle/10024/13951