Luku 6: muuta


6. luku: Muut määräykset

Suomen Vapaakirkon yhdyskuntajärjestys

49 § Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen on toimitettava Vapaakirkon perinteen edellyttämällä tavalla miehen ja naisen välillä.

50 § Lasten siunaaminen

Vastasyntynyt lapsi voidaan vanhempien toivomuksesta rukouksin siunata joko kodissa tai seurakunnan tilaisuudessa.

51 § Hautaaminen

Vainaja haudataan kristillisen tavan mukaan ja siinä järjestyksessä kuin hautauksesta on säädetty. Hautaamisessa noudatetaan seurakunnan tavanomaisia hautausmenoja sen mukaan kuin omaiset ja hautauksen toimittaja siitä sopivat.

52 § Ilmoitukset syntymästä ja kuolemasta

Jos lapsi halutaan rekisteröidä Vapaakirkkoon kuuluvaksi, on väestörekisterikaavake toimitettava seurakunnan jäsenluettelonhoitajalle täytettäväksi.

Jäsenen Vapaakirkkoon kuulumattoman puolison kuolemasta tulee ilmoittaa seurakunnan jäsenluettelonhoitajalle siviilisäädyn muuttamista varten.

53 § Oikeus valasta kieltäytymiseen

53 § poistettu 1.7.2011.

54 § Rippisalaisuus

Yksityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa uskottua asiaa ei saa ilmaista, eikä myöskään sitä henkilöä, joka sielunhoitajalle on uskoutunut.
Jos joku yksityisessä ripissä tai sielunhoidossa ilmaisee yleisen lain mukaan ilmiannettavan rikoksen olevan hankkeissa, sielunhoitajan on kehotettava häntä ilmoittamaan asiasta viranomaisille tai sille, jota vaara uhkaa.
Sielunhoitajalla tässä tarkoitetaan henkilöä, jolla on Vapaakirkon valtakirja. Rippisalaisuuden rikkominen voi johtaa valtakirjan peruuttamiseen määräajaksi tai toistaiseksi.

55 § Vaitiolovelvollisuus

Vapaakirkon tai seurakunnan palveluksessa tai luottamustehtävässä oleva ei saa käyttää hyödykseen eikä luvatta muille ilmaista asemassaan tietoon saamaansa seikkaa, joka on erikseen säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka koskee toisen terveydentilaa taikka jota asian laadun vuoksi ei muutoin ilmeisesti saa ilmaista.

56 § Oikeus vihkimisestä kieltäytymiseen

Vapaakirkon pastorilla on omantuntonsa ja vakaumuksensa perusteella oikeus kieltäytyä vihkimästä eronneita.

57 § Vapaakirkolle lähetettävät tiedot

Kunkin seurakunnan on vuosittain maaliskuussa lähetettävä Vapaakirkolle tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja pyydettäessä muulloinkin ne tiedot, jotka Vapaakirkon hallitus pitää tarpeellisina.
Seurakunnan on ilmoitettava jäsenistään ne jäsenrekisterin ylläpitämiseen tarvittavat tiedot, joita ei saada väestörekisteriviranomaisilta.
Seurakunnan on ilmoitettava vanhimmiston kokoonpano ja seurakunnan nimenkirjoittajat kahden viikon kuluessa valinnasta.

58 § Seurakunnan tilojen käyttäminen

Seurakunnan toimintaa varten käytettävää huoneistoa tai muuta tilaa ei seurakunnan luvatta saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin seurakunnan omaan toimintaan. Luovutta-misesta muihin tarkoituksiin päättää vanhimmisto.

59 § Seurakunnan tilojen luovutus

Mikäli seurakunta aikoo myydä tai muutoin luovuttaa toiminnassaan käyttämiensä tilojen omistusoikeuden, sen tulee saada lupa Vapaakirkon hallitukselta.

60 § Seurakunnan lakkaaminen ja eroaminen Vapaakirkosta

Seurakunta voi lakata tai erota Vapaakirkosta, jos päätökseen yhtyy neljä viidesosaa (4/5) läsnä olevista varsinaisista jäsenistä ja se tehdään kahdessa peräkkäisessä seurakunnan-kokouksessa, joista ainakin toinen on varsinainen kokous.

61 § Seurakunnan erottaminen Vapaakirkosta

Vapaakirkon hallitus voi erottaa Vapaakirkosta sellaisen seurakunnan, joka ei toimi Vapaakirkon tunnustuksen ja tämän yhdyskuntajärjestyksen edellyttämällä tavalla. Jos näin erotettu seurakunta ei tyydy hallituksen päätökseen, sillä on oikeus saada kysymys käsiteltäväksi seuraavassa vuosi- tai syyskokouksessa, joka kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä voi kumota hallituksen päätöksen. Vapaakirkon kokouksen asiasta tekemä päätös on lopullinen.

62 § Varojen siirtyminen seurakunnan lakatessa

Jos seurakunta lakkaa, eroaa tai erotetaan Vapaakirkosta, sen omaisuus siirtyy Vapaa-kirkolle.
Erotetulla tai eronneella seurakunnalla ei ole mitään oikeuksia Vapaakirkon omaisuuteen.

63 § Vapaakirkon lakkauttaminen

Suomen Vapaakirkko voidaan lakkauttaa hallituksen esityksestä, jos syyskokouksessa neljä viidesosaa (4/5) läsnä olevien äänivaltaisten koko äänimäärästä niin päättää sekä sitä seuraava vuosikokous samanlaisella äänten enemmistöllä vahvistaa päätöksen. Samalla päätetään, mihin Vapaakirkon periaatteiden mukaiseen tarkoitukseen sen varat käytetään. Niitä ei saa kuitenkaan jakaa jäsenten kesken.

Hyväksytty 1. käsittelyssä Suomen Vapaakirkon ylimääräisessä kokouksessa 20.4.1996
Hyväksytty 2. käsittelyssä Suomen Vapaakirkon vuosikokouksessa 5.7.1996.
Opetusministeriö on 10.3.1998 hyväksynyt tämän yhdyskuntajärjestyksen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkittäväksi (Suomen säädöskokoelma N:o 182/1998).

Muutokset pykäliin 1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 22, 23, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 43, 45, 48, 49, 53, 56 ja 57 hyväksytty Suomen Vapaakirkon syyskokouksessa 20.11.2004.
Em. muutokset on rekisteröity uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin 7.4.2005.

Muutokset pykäliin 7,11,14,15,18,19, 20, 23, 27, 33, 36, 37, 40, 43, 49 ja 58 sekä pykälän 53 poistaminen hyväksytty Suomen Vapaakirkon vuosikokouksissa 1.7.2011 ja 29.6.2012. Muutokset on rekisteröity uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin 18.7.2012.

Muutokset pykäliin 2, 11, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 46, 48 ja 60 sekä pykälän 30 poistaminen hyväksytty Suomen Vapaakirkon syyskokouksessa 16.11.2013.

Muutokset on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin 17.1.2014